شاخه حقوق ارتباطات جمعی:

به زیر شاخه های « حقوق مطبوعات » ، « حقوق سینما » و « حقوق رادیو و تلویزیون » منشعب می شود

شاخه حقوق ارتباطات دور :

زیر شاخه های « حقوق پست » ، « حقوق تلگراف ، تلفن و بی سیم » و « حقوق ماهواره های ارتباطی » را شامل میگردد.

شاخه حقوق ارتباطات رایانه ای یا حقوق ارتباطات الکترونیکی:

زیر شاخه های « حقوق انفورماتیک » یا « حقوق کامپیوتر » ، « حقوق تله ماتیک » و نیز « حقوق اینترنت » را پوشش می دهد.

شالوده بنیادی « حقوق ارتباطات » ، بر « حقوق مطبوعات » ، که از جهت موضوعی، هسته  مرکزی و از جنبه تاریخی ، قدیم ترین  زمینه آن به شمار می رود ، استوار گردیده است  با در نظر گرفتن آنکه اساس « حقوق مطبوعات » بر آزادی بیان و حق دسترسی همان به اطلاعات پایه گذاری شده است و زمینه های مکمل آن ، مانند « حقوق رادیو و تلویزیون » و « حقوق اینترنت » نیز تا حدودی با توجه به این آزادی تکوین یافته اند، می توان گفت که « حقوق ارتباطات » هم مانند » حقوق مطبوعات » از یک ویژگی بسیار مهم  ، در جهت کمک به حفظ و حراست آزادی مذکور برخوردار است .

سابقه تاریخی حقوق ارتباطات

این عنوان عام، که تمام وسایل و ابزارهای ارتباطی را فرا می گیرد، از مدت ها پیش از پیدایش و گسترش تکنولوژی ارتباطات جمهی و ارتباطات دور و ایجاد شاخه های حقوقی ویژه آنها ، همچون حقوق مطبوعات، حقوق سینما، حقوق رادیو و تلویزیون و همچنین حقوق تلگراف و تلفن به کار برده است نخستین بار در قرن 16 میلادی ، به منظور معرفی حقوق  طبیعی افراد برای رفت و آمد و حمل و نقل و مخصوصاً کشتیرانی و ارتباطات دریایی، از سوی علمای حقوق بین الملل ، به کار برده شد و در کنار برخی از زمینه های حقوقی بین الملل مهم دیگر ، مانند « حقوق تجارت » و « حقوق جنگ و صلح » ، مورد مطالعه قرار گرفت.

سوال مهم

1- سابقه تاریخ حقوق ارتباطات را تعریف کنید.

زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات

این رشته جدید حقوقی 5 زمینه یا بخش مربوطه به آن مورد بررسی قرار می دهند:

الف . مقررات حقوقی تاسیس و اداره موسسات ارتباطی

1- آزادی بیان و اطلاعات

2- چگونگی تاسیس مطبوعات و خبرگزاری ها،فرستنده های رادیوئی و تلویزیونی شبکه ها

3- سرویس های ارتباطات دور و مقررات هر کدام

4- کسب اجازه فعالیت  دولت و شوراها یا کمیسیون نظارت کننده بر تاسیس فعالیت موسسات ارتباطات رادیوئی و تلویزیونی و ارتباطات دور و رایانه ای مطرح می شود.

 

ب- مقررات حقوقی حاکم بر محتوا و انتشار ( مندرجات، برنامه ها و پیام های ارتباطی )

1-ممنوعیت سانسور

2- ممنوعیت توقف و تعطیل خودسرانه روزنامه ها و فیلم های سینمایی

3- استثناها و محدودیت های آزادی انتشار پیام ها

4- طرز رسیدگی و دادرسی ویژه آنها

پ- مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری و حرفه های ارتباطی دیگر

1- تعریف قانونی روزنامه نگار

2 – مقررات صدور کارت هویت حرفه ای روزنامه نگار

3- پیمان جمعی کار روزنامه نگاری

4- برکناری یا استفا و بیمه بازنشستگی روزنامه نگار

5-مقررات اخلاقی حرفه روزنامه نگار

6- شرای مطبوعاتی و ناظر بر حفظ آزادی بیان و اطلاعات

7- رعایت ضابطه های علمی و حرفه ای روزنامه نگاری

8- حمایت از اصول اخلاقی

9- حقوق آفرینندگی ادبی و هنری روزنامه نگاران

ت- مقررات حقوقی مالکیت معنوی

1- مقررات مربوط به آثار فکری مورد حمایت حقوقی ( شکل و اصالت اثر و انواع آن)

2- شرایط اختصاصی آثار مختلف ( عکسها و آثار تصویری ، عنوان آثار هنری و نیز نرم افزارهای کامپیوتر)

3- مقررات راجع به صاحبان اثر های مورد حمایت حقوقی( آثار ناشی از قرارداد سفارش ،قرارداد کار صاحبان مشارکت های جمعی و صاحبان آثار ترکیبی )

4- مقررات حاکم بر حقوق معنوی صاحبان آثار و انواع عناصر ( حق انتشار اثر، حق احترام به نام و شخصیت صاحب اثر و حق احترام به خود اثر)

5- چگونگی اهمال حقوق مذکور از سوی صاحبان آثار و یا وارث آنان

6- استثناءهای حقوق مادی و ملکی برای استـفاده های خصوصی ( نسخه برداری ) استـفاده های عمومی ( تجزیه و تحلیل و نقل و قول ها )

7- چگونگی اعمال حقوق مادی و ملکی صاحبان آثار

ث مقررات حقوقی بین المللی ارتباطات

این مقررات از طریق ابزارهای حقوقی توسط نهاد های بین الملل  منطقه ای متفاوتی مانند:

1- مجمع عمومی سازمان ملل

2- اتحادیه بین المللی ارتباطات دور

3- یونسکو

4- سازمان جهانی مالکیت معنوی

4-شورای اروپا

5- اتحادیه اروپائی

در کنار زمینه های پنجگانۀ « حقوق ارتباطات » که در بالا به معرفی آنها پرداخته شد ، می توان مقررات حقوقی تبلیغات بازرگانی را هم با توجه به آنکه بیشتر این تبلیغات از سوی وسایل ارتباط جمعی و همچنین اینترنت ، در سطح ملّی و جهانی صورت می گیرند، جزء زیر شاخه های « حقوق ارتباطات جمعی » به شمار آورد یا به عنوان شاخۀ خاصی از « حقوق ارتباطات » قمداد کرد.

سوال

1- زمینه های تخصصی حقوق ارتباطات را نام برده و یکی را به دلخواه توضیح دهید؟

2- مقررات حقوق حاکم بر محتوا شامل چه موارد می باشد توضیح دهید؟

3- مقررات حقوق مالکیت معنوی را توضیح دهید؟

جامعه ملل و توجه خاص آن به نقش وسایل ارتباط و آزادی اطلاعات در حفظ صلح جهانی

پس از جنگ جهانی اول و وقوع انقلاب روسیه و در پی امضای قرارداد صلح ورسای ( در سال 1919)، با تاسیس « جامعۀ ملل » ، که 6 روز بعهد از لازم الاجرا شدن قرارداد مذکور گشایش یافت، مسائل مربوط به آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی و نقش آنها در حفظ صلح و آرامش جهانی و ایجاد تفاهم و همکاری بین المللی، از سوی این سازمان جهانی طرف توجه قرار گرفتند و به ویژه ، برای نقش مطبوعات و رادیو در این زمینه ها ، جایگاه برجسته ای در نظر گرفته شد.

سوال

1-    تاریخچه نقش وسایل ارتباطی را توضیح دهید؟

اساسنامه یونسکو و آزادی اطلاعات

نخستین اقدام ملل متحد برای پیشبرد آزادی اطلاعات، در اساسنامه یونسکو ،مصوب 16 نوامبر 1945 در لندن بود که به شرح ذیل میباشد:

« ... دولت ها امضاءکنندۀ این عهدنامه (اساسنامه) که مصمم اند، پیگیری آزادی حقیقت عینی و مبادلۀ آزاد افکار و معرفت ها را برای همگان تأمین کنند، تصمیم دارند روابط میان ملّت های خود را به منظور شناخت و درک بیشتر یکدیگر و کسب آگاهی های دقیقتر و حقیقی تر راجع به عرف ها و عادت های مربوط به هرکدام از آنان، گسترش و افزایش دهند....»

سوال

1-  اساسنامه یونسکو و آزادی اطلاعات چیست؟

ماده 19 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات

این اعلامیه ،  در روز 10 دسامبر 1948 در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیدکه به شرح ذیل میباشد:

1-  اهمیت احترام به حیثیت انسانی و حقوق بشر و آزادی بنیادی فرد

2- مواد سی گانۀ مندرج در متن

3- انواع حقوق و آزادی ها

« هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور ،شامل آن است که از داشتن عقاید خود ،بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد».

اطلاعات در مادۀ19 اعلامیه،به معنای آن نیست که آزادی اطلاعات از دیدگاه تهیه کنندگان متن اعلامیه ، بدون محدودیت تلقی شده بشد. زیرا در پایان متن ، در ماده 29 اعلامیه به طور کلی برای هر فرد در مورد اعمال حقوق و برخورداری از آزادی های وی ، محدودیت هایی پیش بینی گردیده اند.

متن ماده 29 « اعلامیۀ جهانی حقوق بشر» راجع به محدودیت آزادی مورد پیش بینی در این اعلامیه به شرح زیر است:

1- هر کس در مقابل آن جامعه ای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میّسر سازد.

2- هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی دیگران و برای نظم عمومی و رفاه همگامی در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.

3- این حقوق و آزادی ها ، در هیچ موردی نمی تواند بر خلاف مقاصد و اصول ملل متحد باشد.

 سوال

1- ماده 19 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در مورد آزادی اطلاعات چه بیان کرده است؟

2- مفاد اعلامیه 19 چیست؟

3- مفاد قانون 29 چیست؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی

وسایل ارتباط جمعی ( رادیو و تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی ، در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند.

سوال

1- قانون جمهوری اسلامی در مورد آزادی بیان یا در مقدمه قانون اساسی وسایل ارتباط جمعی چه گفته است؟

بر اساس اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی برای حفظ و حراست حق آزادی بیان  مطبوعات چنین مقرر شده است:

رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی ،علنی است و با حضور هیئت منصفه، در محاکم دادگستری صورت می گیرد.

پیشنهاد تصویب « اعلامیه جهانی حق ارتباط»

سز هاملینک محقق ارتباطی معروف هلندی و رئیس پیشین انجمن بین المللی تحقیق در رسانه و ارتباطات که از سال ها پیش از حق ارتباط دفاع می کند در سخنرانی افتتاحیه نشست بخش جامعه مدنی نخستین گردهمایی تدارکاتی اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی در روز اول ژانویه 2002 با انتقاد از کاربرد واژه جامعه اطلاعاتی برای این اجلاس عالی و پیشنهاد استفاده از واژه جامعه ارتباطی به جای آن تقاضا کرد.

زمینه های اصلی اعلامیه جهانی حق ارتباط

 1- حقوق اطلاعاتی

- حق آزادی فکر

 - حق دارا بودن عقاید

- حق بیان عقاید بدون دخالت طرف های عمومی و خصوصی

- حق دسترسی به اطلاعات درباره موضوع های طرف توجه مردم

2- حقوق فرهنگی

- حق ارتقاء و حفظ گوناگونی فرهنگ

 - حق مشارکت آزادانه

- حق انجام سنت های فرهنگی

-  حق استفاده از هنرها و منافع پیشرفت علمی

- حق حمایت از مالکیت و میراث فرهنگی

3- حقوق حمایتی

- حق مردم به حمایت در برابر دخالت در زندگی خصوصی آنان

- حق حمایت از  ارتباطات خصوصی آنان

- حق حمایت در برابر شکلهای ارتباطی از جهت نژاد،رنگ،جنسیت،زبان،مذهب

- حق برخورداری از حمایت در مقابل اطلاعات نادرست

4- حقوق جمعی

- حق دسترسی به اطلاعات عمومی برای مردم

- حق توسعه زیر ساخت های ارتباطی ، تدارک مناسب،توزیع مهارتها و معرفت ها

- حق حمایت از منابع مذکور در برابر تملک خصوصی

- حق شناسایی منابع معرفتی به عنوان اموال مشترک تحت مالکیت جمعی

5- حقوق مشارکتی

- حق کسب مهارتهای ضروری برای مشارکت کامل

- حق مردم در مورد تصمیم گیرهای عمومی مربوط به تدارک اطلاعات

- حق مشارکت مردم در تصمیم گیرهای عمومی راجع به انتخابات

تدارک یک چارچوب حقوقی بین المللی در زمینه کاربرد تکنولوژی های نوین اطلاعات و ارتباطات الکترونی و به عبارت دیگر، استفاده از فضای سیبرنتیک ، باید اصولاً بر محورهای اساسی زیر استوار گردد.

1- حقوق کار

2- انصاف و دموکراسی

3- آزادی بیان و رعایت اصول آن

4- دسترسی به اطلاعات و استفاده اصولی

5- حمایت مالکیت معنوی و پایگاه های داده ها

6- امنیت،اخلاق،مقابله با خشونت

7- احترام به حوق خصوصی و پنهان سازی

اصولی که یونسکو باید برای پیشبرد آنها بکوشد:

مهم

1-  پیشبرد حقوق بشر و آزادی های بنیادی در فضای سیبرنتیک

2- شایستگی آمادگی جهانی و خصوصیت میان رشته ای حوزه های صلاحیت آن

3- خصوصیت جهانی اینترنت مسائلی در مورد منافع عمومی حکومت ها و ملت ها برای تمام دنیا

فضای سیبرنتیک چشم انداز تازه ای میگشاید و مزایای متعددی حائز است که به مدیر کل یونسکو پیشنهاد می شود برای پیشرفت و گسترش اصول زیر کوشش نماید:

مهم

1- اصل ارتباط 2- اصل مشارکت 3- اصل سرویس همگانی 4- اصل کثرت گرایی فرهنگی و کثرت گرایی زبانی 5- اصل اخلاق 6 –اصل آموزش 7- اصل بیان آزاد 8- اصل احترام به زندگی خصوصی و پنهان سازی 9- اصل دسترسی به اطلاعات  10-اصل تربیت حرفه ای 11-اصل همکاری بین الملل

1- اصل ارتباط: حق ارتباط یک حق بنیادی موجود انسانی است.

2- اصل مشارکت: هر شهروند باید حق مشارکت در جامعه اطلاعاتی را دارا باشد.

3- اصل اخلاق: دولت ها و استفاده کنندگان باید برای توسعه اخلاقی مشارکت در محیط جدید سیبرنتیک در سطح های محلی و بین المللی را گسترش دهند

4- اصل بیان آزاد: دولت ها باید حق بیان آزاد و حق دریافت اطلاعات را از فراسئی مرزها برای پیشرفت گسترش دهند.

مفهوم اخلاق رسانه ها

مقصود از اخلاق رسانه ها مجموعه قواعدی است که باید دست اندرکاران رسانه ها داوطلبانه وبراساس ندای وجدان وفطرت خویش درانجام کارحرفه ای رعایت کنندبدون آنکه الزام خارجی داشته باشند باید در صورت تخلف دچار مجازاتهای قانونی گردند.

اخلاق رسانه ای با ارزش ها وهنجارها سروکار دارد در دایره المعارف بین المللی ارتباطات اخلاق رسانه ای زیرمجموعه ای از اخلاق عملی یا حرفه ای دانسته شده که از ترکیب توصیف وتئوری تشکیل شده است اخلاق رسانه ای از جاگاه ویژه ای برخوردار است.

تاریخچه تدوین هنجارهای اخلاق حرفه ای

 نخستین بار در دهه 1920 آغاز شد درحال حاضر 60 کشور در سراسر دنیا نـظام نامه های کم و بیش گسترده ای را که اغلب مورد پذیرش اشخاص حرفه ای قرارگرفته اسا پذیرفته اند.

رابطه حقوق واخلاق

در همه عرصه ها واز جمله در زمینه فعالیت رسانه ها ازقدیمی ترین موضوع هائی است که ذهن معماران زندگی اجتماعی بشر را به خود مشغول کرده است .

بررسی برخی حیطه های اخلاق حرفه ای در رسانه

در صنعت ارتباطات هیچ چیز مهم تر از جلب اعتماد مخاطبان وایجاد اعتماد نسبت به رسانه ها نیست اگر سازمانها وموسسات ارائه کننده اطلاعات فاقد باورپذیری باشند یا نتوانند اعتماد توده مردم را بدست آورند تداوم فعالیتشان با دشواری مواجه خواهد شد . علاوه براعتماد پذیری مسئله دیگری نیز مطرح است که توجه به اخلاق رسانه ها یا اخلاقیات ویژه رسانه ها را جدیت می بخشند توجه به مواردی که از رسانه ها عرضه میشوند ایجاد فضای پرازتفاهم میان کارشناسان ،صاحب نظران ،کارگزاران ومردم رعایت برخی از حریم ها مثل حریم حقوق فردی ،شان ومنزلت افراد هیچ یک بدون اخلاق قابل تحقیق نیستند حتی اگر قوانین رسانه  به اندازه کافی پویا باشند رعایت برخی از اصول اخلاقی توسط رسانه ها ضرورت دارد نه حقوق می تواند جای اخلاق را بگیردو نه اخلاق قادر است در جایگاه حقوق بنشیند این دو مکمل یکدیگرند.

تدوین نظام نامه ی اخلاق حرفه ای در ایران

اولین اقدام عملی در آذر ماه 1375 از سوی مرکز مطالعات وتحقیقات رسانه های وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی انجام شد پیشنهاد برگزاری نخستین هم اندیشی اخلاق مطبوعاتی روزنامه نگار مسلمان درآن سال برگزار شد که متفکران و فعالان رسانه ای نزدیک به30کشور جهان درآن حضور داشتند ریاست مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه درآن زمان ضرورت عملی این همایش را چنین بیان کرده است :

روزنامه نگاری حرفه ای است که خواه ناخواه با اجتماع وشهروندان ارتباط دارد ونیازمند ترسیم حقوق و قواعدی است که حقوق وقواعد جامعه را تضمین کند .

نگاهی به اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری

10 اصل به عنوان اصول بین المللی اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری بوسیله سازمانهای بین المللی تدوین شده است چند سازمان روزنامه سازمان روزنامه نگاری منطقه ای وبین المللی این اصول را طی نشست هائی از سال 1978 تا سال 1983 تهیه وتصویب کرده اند به شرح ذیل میباشد :

 اصل اول : حق مردم دردستیابی به اطلاعات

اصل دوم : روزنامه نگار وقف واقعیت عینی است

اصل سوم : مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار

اصل چهارم : شرافت حرفه ای روزنامه نگار

اصل پنجم : دسترسی همگانی ومشارکت

اصل ششم : احترام به حریم خصوصی وشان انسانی

اصل هفتم : احترام به منافع عمومی

اصل هشتم : احترام  به ارزش های جهانی وتنوع فرهنگ ها

اصل نهم : پرهیز از هر نوع توجیه یا تحریک به جنگ

اصل دهم : ارتقاء نظم نوین اطلاعاتی وارتباطی جهانی

وضعیت حقوقی تاسیس مطبوعات15 ماده در قانون مطبوعات جهت تاسیس مطبوعات،انتشار نشریه باید با سرمایه ایرانی باشد اخذ پروانه از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

شرایط شخص حقیقی و صاحب امتیاز

1-    تابعیت ایرانی

2-    دارا بودن حداقل 25 سال سن

3-    عدم حجر ورشکستگی به تقصیر

4-    پایبندی به قانون اساسی

5-    عدم سابقه محکومیت کیفری و فساد اخلاقی

شرایط صدور پروانه نشریه

1-    مراحل قانونی ثبت نشریه طی شده باشد

2-    زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوق بوده  در همان محدوده جغرافیایی

3-    با یک پروانه نمیتوان بیش از یک نشریه منتشر کرد

4-    متقاضی امتیاز موظف است خود یا شخص دیگری را به عنوان مدیر مسئول واجد شرایط معرفی کند

اعضای نظارت بر مطبوعات

1-    یکی از قضات به انتخاب قوه قضائیه

2-    وزیر فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی یا یک نماینده تام الاختیار

3-    یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس

4-    یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش ها

5-    یکی از مدیران مسئول مطبوعات

اصطلاحا به جرائمی اطلاق می گردد که مطبوعات مرتکب آن می شود مطابق ماده 34 قانون مطبوعات به آن دسته از جرائم در دادگاه عمومی دادگستری و با حضور هیئت منصفه رسیدگی خواهد شد جرائم مطبوعاتی را کلا به 9 دسته تقسیم بندی کی کنند:

جرائم مطبوعاتی

1-    توهین و افترا و هتک حرمت به دیگران

2-    اهانت به دین اسلام و مقدسات آن

3-    اهانت به رهبر و مراجع تقلید

4-    افشای اسرار ( مانند: اسرار مذاکرات غیر علنی مجلس،مذاکرات غیر علنی مراجع اطلاعات قضایی)

5-    تهدید

6-    انتشار عکس و تذهیب و مطالب خلاف عفت عمومی

7-    تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی

8-    انتشار نشریه بدون اخذ پروانه

9-    تقلید از آرم یا نام نشریه دیگر

ویژگیهای فضای مجازی

مهم ترین ویژگی فضای مجازی استقلال آن از زمان و مکان است با شکل گیری این فضا مرزها کمرنگ تر شده است سرعت ، ارزانی، کیفیت، نزدیکی و در دسترس بودن برخی دیگر از این ویژگی هاست با این شرایط جرائم پیچیده تر، سریعتر و کم هزینه تر صورت میگیرد در دنیای واقعی نیز یکی بودن محیط محدودیتها موانع بزرگی را برای مجرمان و تبهکاران ایجاد می کند که در عوض در دنیای مجازی این مهم برقرار نیست و نتیجه آن می تواند به سود مجرمان باشد.

رایانه در برابر حقوق جزا

در حقوق جزا موارد متعددی وجود دارد که سوء استفاده از کامپیوترها جرم است ارسال ویروس به رایانه، افشای زندگی خصوصی اشخاص، افشای اسرار صنعتی و اقتصادی شرکتها، انتشار اخبار جمعی و اطلاعات نادرست از طریق کامپیوتر و ارسال عکسها نامناسب از طریق اینترنت.

مهمترین جرم های اینترنتی در جهان

1-    انتشار اخبار کذب

2-      ارسال مطالب،تصاویر و فیلم های نامناسب

3-    هتک حرمت به افراد

4-    ارسال پیامهای مخرب

5-    حک و ویروسی کردن سایتها

6-    ورود به حریم خصوصی افراد از طریق ایمیل

 

تقسیم بندی جرائم رایانه ای

1-    دسترسی غیر مجاز به داده ها یا سیستم رایانه ای مخابراتی

2-    دریافت غیر مجاز شنود ارتباط

3-    جرائم علیه امنیت سیستم های رایانه ای یا مخابراتی

4-    جعل اینترنتی

5-    تخریب و اختلال در داده ها

6-    اختلال در سیستم رایانه ای

7-    کلاهبرداری اینترنتی

   مقررات حاکم بر پخش برنامه های ماهواره ای

معاهده فضای ماوراء جو مصوب 1967 پایه اصلی حقوق فضا محسوب می شود.

قاعده اول

آزادی و استفاده مساوی کشورها در بهره برداری از فضا: دولت ها حق اکتشاف و بهره برداری مساوی و بدون تبعیض را از فضای ماوراء جو دارند و هیچ دولتی نمی تواند با استناد به پیشضرفت های علمی و توان فنی ، اقتصادی و جمعیتی اش یا تقدم در استفاده از فضا مانع فعالیت دولت دیگر در فضای جو باشد.

 قاعده دوم

فضای ماوراء جو قلمرو تمامی بشریت است: بدین معنا که نه تنها هیچ کشوری نمی تواند فضای ماوراء جو یا قسمتی از آن را به خود اختصاص دهد بلکه از این منابع باید در جهت منافع تمامی بشریت بهره گیری شود.

قاعده سوم

عدم تبعیض و بهره برداری: کلیه دولت ها در کاوش و استفاده از فضای ماوراء جو آزادند. بهره برداری از فضای بیرون بدون هیچ گونه تبعیض به کشورها داده شده است.

قاعده چهارم

فعالیت دولت ها در استفاده از فضای ماوراء جو با رضایت حقوق بین الملل انجام می گیرد. حقوق بین الملل مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روایط کشورها با یکدیگر و سازمان های بین المللی در بعضی از موارد بر افراد حاکم است.

قاعده پنجم

فعالیت دولت طرف این پیمان در امد کاوش و استفاده از فضای ماوراء جو باید به منظور حفظ صلح صورت پذیرد. هر گونه تبلیغی که هدف آن تهدید صلح و آرامش و تشویق به ارتکاب اعمالی علیه صلح باشد محکوم است.

حقوق مالکیت ادبی و هنری

عبارت است از حقوقی که دارای ارزش اقتصادی و قابل داد و ستد بوده اما موضوع آن شیء مادی نیست بلکه فعالیت و اثر فکری انسان است. این حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی ، صنعتی ، ادبی و هنری است.

اهمیت حقوق مالکیت ادبی و هنری

اهمیت آثار علمی ، ادبی و هنری دولت ها با در نظر گرفتن حمایت از تمامی زمینه های تلاش های انسانی ، حمایت از آثار پدید آورندگان آورده است تا بتواند بر مبنای آزادی صاحبان حق در بهره مندی از حقوق آثارشان و عدم تجاوز به آزادی و حقوق دیگران قواعد آن را تدوین و لازم الاجرا سازند.

اثر های مورد حمایت قانون

1-    کتاب، رساله ، جزوه، نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، فنی ادبی و هنری

2-  اثر سمعی – بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو تلویزیون که به هر ترتیب یا روش نوشته، ضبط یا نشر شده باشد.

3-    اثر موسیقی که به هر ترتیب، نوشته، ضبط یا نشر شده باشد.

باتشکراز خانم نشاط:نسرین آق ملا

+ نوشته شده توسط علی در شنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 19:25 |